2-3 December, 2019 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

KORIŠTENJE EU FONDOVA: Burza projekata i predstavljanje uspješnih primjera

Jedan od važnih naglasaka AWD-a su teme izvrsnosti u kontekstu digitalne prilagodbe industrije te apliciranja za EU fondove u području bio-baziranih i na šumi baziranih industrija. U Dubrovniku će sudjelovati niz renomiranih konzultantskih tvrtki, a predavanje o procedurama kandidiranja i korištenja sredstava održat će PricewaterhouseCoopers (PwC). Važan partner je Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske (REGEA), koja u okviru Interreg programa prekogranične suradnje provodi 5,18 mil. KN „težak“ projekt Renew Heat čiji je cilj energetska tranzicija kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – drva. Hrvatski drvni klaster jedan je od partnera na projektu DanuBioValNet, čiji je cilj umrežavanje klastera za jačanje eko-inovacija u Dunavskoj regiji, a aktivnosti će prezentirati predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Osim spomenutih, Centar kompetencija d.o.o. sudjeluje u Europskoj mreži ROSEWOOD za promicanje održivog korištenja drvne sirovine, dok Hrvatske šume kroz programe prekogranične suradnje zajedno s Hercegbosanskim šumama surađuju na provođenju protupožarne zaštite.