3-4 December, 2018 - Dubrovnik (Srebreno, Hotel Sheraton)

Europske sektorske politike predstavlja EU zastupnik Picula

Tijekom godine na razini EU intenzivno se raspravljalo o politikama na šumi baziranog sektora, uključujući poziciju drva kao energenta u direktivi RED II. Najvažniji napredak napravljen je na području LULUCF, odnosno korištenju šumskog zemljišta. Iz ranijih godina nastavljene su rasprave oko kružne ekonomije i kaskadne uporabe drva, što je jedna od glavnih prijepornih tema šumarstva i drvno-prerađivačke industrije EU, o čemu će se također govoriti u Dubrovniku.